Sylwetka absolwenta

Osoba kończąca studia na wydziale ekonomii, nieważne czy na uniwersytecie czy w szkole prywatnej zdobywa i poszerza wiedzę o otaczającym świecie. Zaznajamia się z procesami społecznymi i gospodarczymi. Studia z ekonomii są dwuetapowe. Pierwszy etap trwa sześć semestrów i kończy się obroną pracy licencjackiej. Drugi etap to dwuletnie studia magisterskie. W tym czasie student przyswaja wiedzę z przedmiotów podstawowych dla tego kierunku jak na przykład ekonomia, stosunki gospodarcze, matematyka, finanse oraz przedmiotów kierunkowych. Oczywiście niezbędna jest tu także znajomość języków obcych dlatego też uczelnie kładą na to szczególny nacisk. Studenci niektórych uczelni mają ponadto możliwość brania udziału w wszelakich wymianach studenckich z uczeniami z całego świata. To dla nich niezwykła szansa i możliwość. Tak jak różnego rodzaju konkursy, których zwycięscy oprócz ciekawych nagród rzeczowych i pieniężnych zdobywają szansę odbycia stażu lub nawet pracy w różnych korporacjach czy bankach. Student ekonomii powinien posiadać szeroką wiedzę związaną z gospodarowaniem zasobami finansowymi, materialnymi a także ludzkimi. Absolwent umie analizować, opracowywać projekty, doradzać w wszelakich usługach. Ponadto powinien być przygotowany nie tylko do pracy w instytucjach w kraju i zagranicą ale też do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Niestraszne jest mu podejmowanie trudnych decyzji menadżerskich oraz podejmowanie decyzji w sprawach finansowych gdzie obraca się znacznym kapitałem.

Comments are closed.

  • Finansowe problemy Polaków

    Finansowe problemy dotyczą dużej części naszego społeczeństwa. Wystarczy przyjrzeć się danym statystycznym, by zobaczyć, jak wiele osób otrzymuje wyłącznie najniższą pensję krajową, boryka się z bezrobociem, czy też innymi tego typu kwestiami w praktyce. Nie da się ukryć, że choć powoli problem ten się zmniejsza, są jeszcze miejsca, gdzie sytuacja jest naprawdę trudna. A co …Read More »
  • Wzrost znaczenia militaryzmu

    Wzrost znaczenia militaryzmu we wszystkich krajach imperialistycznych miał doniosłe następstwa ekonomiczne. Sprzyjał rozwojowi monopoli związanych bezpośrednio bądź pośrednio z produkcją zbrojeniową. Były one wysoce zainteresowane w rozwijaniu tej produkcji, gdyż zamówienia państwowe przynosiły z reguły najwyższe zyski. Co równie ważne, forsowanie produkcji zbrojeniowej zapewniało absorpcję znacznej części nadwyżki ekonomicznej. obowiązywało to w znacznej mierze trudności …Read More »
  • Techniczne możliwości spoleczeństwa

    Przy danych zasobach i danej technice wybory produkcyjne między dwoma dobrami, takimi jak masło i armaty, można podsumować w postaci granicy możliwości produkcyjnych (PPF). PPF pokazuje, jak produkcję jednego dobra (takiego jak armaty) można zamienić na produkcję innego dobra (takiego jak masło). W świecie niedoboru wybranie jednego dobra oznacza zrezygnowanie z czegoś innego. Wartość dobra …Read More »