Wzrost znaczenia militaryzmu

Wzrost znaczenia militaryzmu we wszystkich krajach imperialistycznych miał doniosłe następstwa ekonomiczne. Sprzyjał rozwojowi monopoli związanych bezpośrednio bądź pośrednio z produkcją zbrojeniową. Były one wysoce zainteresowane w rozwijaniu tej produkcji, gdyż zamówienia państwowe przynosiły z reguły najwyższe zyski. Co równie ważne, forsowanie produkcji zbrojeniowej zapewniało absorpcję znacznej części nadwyżki ekonomicznej. obowiązywało to w znacznej mierze trudności zbytu wywołane ograniczeniem siły nabywczej ludności przez monopole. Stwarzało też dogodne pole dla lokaty kapitału, przyczyniając się tym samym do podtrzymywania lub wzrostu stopy inwestycji. Z tych to względów, a także z powodu rywalizacji między imperiami militaryzm stał się nieodłączną cechą imperializmu, wykazując stałą tendencję do potęgującego się rozwoju. Wymienione cechy imperializmu, z militaryzmem i nacjonalizmem włącznie, prowadziły do zwiększenia władzy państwa oraz rozszerzenia jego funkcji i zadań. W pierwszym okresie imperializmu, tj. do l wojny światowej, wzrost roli państwa wyrażał się. głównie w zabezpieczaniu f roń tu „działania monopoli, zwłaszcza poza granicami rodzimego kraju, oraz w rozwoju kompleksu militarnego związanego ściśle z monopolami. W następnych okresach wzrost tej roli wyrażał się w rozwoju interwencjonizmu państwowego, rozwoju gospodarczego sektora państwowego. Oznaczało to zarazem zmniejszenie roli parlamentaryzmu.

Comments are closed.

  • Zmiana mechanizmu produkcji

    Podstawą jakościowych zmian struktury i charakteru monopoli było dojście koncentracji produkcji do bardzo wysokiego poziomu, ukształtowanie się gigantów przemysłowych oraz ich zdolność do masowej produkcji, mogącej zaspokoić w niezbyt długim czasie potrzeby niemal każdej rodziny (np. potrzebę posiadania samochodu). W tej sytuacji ustalanie wysokich cen monopolowych na masowo produkowane dobra i tym samym, ograniczanie popytu …Read More »
  • Wywalczenie niepodległości

    Wywalczenie niepodległości przez kraje rozwijające się pozwala ich poszczególnym rządom przeciwstawiać się wyzyskowi ze strony wielkich monopoli zagranicznych. Wiele przykładów dowodzi, że stopień tego wyzysku może być dość znacznie obniżony. (Najbardziej wymownym tego przykładem jest porozumienie krajów eksporterów ropy naftowej z początku lat siedemdziesiątych, które zlikwidowało ich wyzysk w tej dziedzinie, ustalając ceny ropy na …Read More »
  • Spółka partnerska

    Spółka partnerska znacznie różni się od spółki jawnej, opisywanej przeze mnie w poprzednim artykule. Wybierając ją musimy wziąć pod uwagę, że spółka partnerska wiąże się z nieco mniejszą odpowiedzialnością, niż spółka jawna. Jakie są to różnice? Umowa ta jest spisywana w postaci aktu notarialnego, który określa wolny zawód wykonywany przez każdego z partnerów. Jeśli chodzi …Read More »