Wzrost znaczenia militaryzmu

Wzrost znaczenia militaryzmu we wszystkich krajach imperialistycznych miał doniosłe następstwa ekonomiczne. Sprzyjał rozwojowi monopoli związanych bezpośrednio bądź pośrednio z produkcją zbrojeniową. Były one wysoce zainteresowane w rozwijaniu tej produkcji, gdyż zamówienia państwowe przynosiły z reguły najwyższe zyski. Co równie ważne, forsowanie produkcji zbrojeniowej zapewniało absorpcję znacznej części nadwyżki ekonomicznej. obowiązywało to w znacznej mierze trudności zbytu wywołane ograniczeniem siły nabywczej ludności przez monopole. Stwarzało też dogodne pole dla lokaty kapitału, przyczyniając się tym samym do podtrzymywania lub wzrostu stopy inwestycji. Z tych to względów, a także z powodu rywalizacji między imperiami militaryzm stał się nieodłączną cechą imperializmu, wykazując stałą tendencję do potęgującego się rozwoju. Wymienione cechy imperializmu, z militaryzmem i nacjonalizmem włącznie, prowadziły do zwiększenia władzy państwa oraz rozszerzenia jego funkcji i zadań. W pierwszym okresie imperializmu, tj. do l wojny światowej, wzrost roli państwa wyrażał się. głównie w zabezpieczaniu f roń tu „działania monopoli, zwłaszcza poza granicami rodzimego kraju, oraz w rozwoju kompleksu militarnego związanego ściśle z monopolami. W następnych okresach wzrost tej roli wyrażał się w rozwoju interwencjonizmu państwowego, rozwoju gospodarczego sektora państwowego. Oznaczało to zarazem zmniejszenie roli parlamentaryzmu.

Comments are closed.

  • Wywalczenie niepodległości

    Wywalczenie niepodległości przez kraje rozwijające się pozwala ich poszczególnym rządom przeciwstawiać się wyzyskowi ze strony wielkich monopoli zagranicznych. Wiele przykładów dowodzi, że stopień tego wyzysku może być dość znacznie obniżony. (Najbardziej wymownym tego przykładem jest porozumienie krajów eksporterów ropy naftowej z początku lat siedemdziesiątych, które zlikwidowało ich wyzysk w tej dziedzinie, ustalając ceny ropy na …Read More »
  • Zasilanie taboru firmy

    Warto wskazać na fakt, że obecnie w naszym kraju pojawiają się różnego rodzaju formy wspierania przedsiębiorców. Mają one za zadanie wspierać nasz rodzinny przemysł i polską gospodarkę. Okazuje się bowiem, że nasz rząd niezbyt dobrze dba o takie działania w naszym kraju. To z tego powodu wielu naszych przedsiębiorców poszukuje różnego rodzaju form zapewniania sobie …Read More »
  • Studia

    Kierując się wyborem studiów bierzemy pod uwagę wiele aspektów. Przede wszystkim nasze zamiłowania. Ktoś kto nienawidzi matematyki nie wybierze się na ekonomię. A jeśli komuś przypadła do gustu przedsiębiorczość to ekonomia może być kierunkiem właśnie dla niego. Oczywiście jeśli przedmiot był prowadzony tak jak należy. Kierunek ten wybrać mogą zarówno umysły ścisłe jak i humanistyczne. …Read More »