Wzrost znaczenia militaryzmu

Wzrost znaczenia militaryzmu we wszystkich krajach imperialistycznych miał doniosłe następstwa ekonomiczne. Sprzyjał rozwojowi monopoli związanych bezpośrednio bądź pośrednio z produkcją zbrojeniową. Były one wysoce zainteresowane w rozwijaniu tej produkcji, gdyż zamówienia państwowe przynosiły z reguły najwyższe zyski. Co równie ważne, forsowanie produkcji zbrojeniowej zapewniało absorpcję znacznej części nadwyżki ekonomicznej. obowiązywało to w znacznej mierze trudności zbytu wywołane ograniczeniem siły nabywczej ludności przez monopole. Stwarzało też dogodne pole dla lokaty kapitału, przyczyniając się tym samym do podtrzymywania lub wzrostu stopy inwestycji. Z tych to względów, a także z powodu rywalizacji między imperiami militaryzm stał się nieodłączną cechą imperializmu, wykazując stałą tendencję do potęgującego się rozwoju. Wymienione cechy imperializmu, z militaryzmem i nacjonalizmem włącznie, prowadziły do zwiększenia władzy państwa oraz rozszerzenia jego funkcji i zadań. W pierwszym okresie imperializmu, tj. do l wojny światowej, wzrost roli państwa wyrażał się. głównie w zabezpieczaniu f roń tu „działania monopoli, zwłaszcza poza granicami rodzimego kraju, oraz w rozwoju kompleksu militarnego związanego ściśle z monopolami. W następnych okresach wzrost tej roli wyrażał się w rozwoju interwencjonizmu państwowego, rozwoju gospodarczego sektora państwowego. Oznaczało to zarazem zmniejszenie roli parlamentaryzmu.

Comments are closed.

  • System SAP – sposób na usprawnienie funkcjonowania firmy

    Przedsiębiorcy w obecnych czasach muszą na różne sposoby starać się o zachowanie swojej pozycji na konkurencyjnym rynku. Atrakcyjna oferta, właściwa jej promocja oraz dbanie o wizerunek firmy to jednak nie wszystko. O sukcesie w dużej mierze decyduje sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem, a także duża wydajność zachodzących w nim procesów.Read More »
  • Struktura właśności

    Struktura własności dominującej części środków produkcji ulegała więc jakościowej zmianie w kapitalizmie państwowo-monopolistycznym w porównaniu ze stadium kapitalizmu monopolistycznego. Dawniej zmonopolizowany kapitał był własnością magnata-milionera, rodziny milionerów, nielicznej grupy właścicieli trustu itp. lub liczniejszej grupy właścicieli mniejszych przedsiębiorstw zrzeszonych w kartel bądź syndykat. Był więc w tej czy w innej formie, w mniejszym lub większym …Read More »
  • Utracone korzyści

    Załóżmy, że dany kraj decyduje się zwiększyć swoje zakupy armat z 9000 armat w D do 12 000 jednostek w C. Jaki jest koszt utraconych korzyści w przypadku tej decyzji? Można wyliczyć ten koszt w dolarach. Ale w ekonomii zawsze musimy „rozedrzeć zasłonę” pieniądza, aby przeanalizować realny wpływ alternatywnych decyzji. Na najbardziej podstawowym poziomie koszt …Read More »