Współczesny kapitalizm

Mechanizm funkcjonowania kapitalizmu współczesnego, w porównaniu z mechanizmem stadium kapitalizmu monopolistycznego, wykazuje trzy podstawowe różnice. W skład jego elementów weszła gospodarka państwowa wraz z rozwiniętym zespołem środków interwencjonizmu państwowego. Uległy jakościowej modyfikacji elementy mechanizmu funkcjonowania monopoli. Wysoko zorganizowany świat pracy stał się przeciwważną siłą w stosunku do zmonopolizowanego kapitału. Wskutek tych trzech przyczyn całokształt mechanizmu funkcjonowania i wzrostu gospodarki kapitalistycznej uległ jakościowym zmianom.Ogólnie mówiąc, masowy charakter produkcji współczesnych monopoli oraz wysoki stopień monopolizacji gospodarki sprawiły, że ich dawną strategia — zmierzająca do maksymalizacji zysku przez ustalanie wysokich cen i ograniczanie zarobków ludzi pracy — uległa zmianie; straciła rację bytu. Głównym czynnikiem realizacji (wprowadzenia w życie) odmiennej strategii było przekształcenie własności grupowo-monopoli-stycznej w zbiorowo-monopolistyczną. Stworzyło to podstawy tendencji stymulującej wzrost produkcji, a zarazem tendencji sprzyjającej inwestycjom, ożywiającej mechanizm wzrostu inwestycji. Zjawiska te wraz ze wzrostem oporu zorganizowanego świata pracy — sprawiły, że kapitał nie hamował i nie był w stanie hamować w takim stopniu jak dawniej wzrostu płac.

Comments are closed.

  • Zmiana mechanizmu produkcji

    Wraz ze zmianą mechanizmu produkcji i jej rozwoju uległ także zmianie mechanizm dostosowywania produkcji do potrzeb społecznych (efektywnego popytu). W dostosowywaniu tym coraz większa rolę odgrywają elementy nierynkowe. Można powiedzieć, że obecnie dominuje raczej dostosowywanie zapotrzebowania do produkcji (popytu do podaży), a nie, jak dawniej, produkcji do efektywnego popytu. Zjawisko to jest funkcją ukształtowania się …Read More »
  • Sposób na zakup nowych samochodów do firmy

    Warto wskazać na fakt, że obecnie nasz kraj przeżywa dynamiczny rozwój. Okazuje się bowiem, że w Polsce powstaje i rozwija się coraz więcej różnego rodzaju przedsiębiorstw. Oczywiście pojawiają się również przedsiębiorstwa, które osiągają niski współczynnik rozwoju, a przez to bankrutują one. Nie jest to jednak regułą. Wskazać bowiem trzeba na fakt, ze regułą jest raczej …Read More »
  • Strukturalny kryzys

    Strukturalny kryzys kapitalizmu tych lat, podobnie jak poprzedni, był wyrazem powstania strukturalnych barier funkcjonowania i rozwoju systemu kapitalizmu. Mówiąc ogólnie, bariery te wyrażały się w tym, że zmonopolizowana gospodarka nie mogła dalej funkcjonować w sposób prowadzący do wzrostu gospodarczego. Były to nie tylko bariery tkwiące w upowszechnieniu się ‚monopoli oraz ograniczeniu siły nabywczej. Powstały także …Read More »